Fakulta

fakulta-orezane

Miesto, kde sa dejú všetky zázraky.

Štúdium na fakulte

Pedagogická činnosť Fakulty architektúry STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a designérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére designu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia.

Vedecká činnosť Fakulty architektúry STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu. Vedeckú činnosť vykonávajú učitelia, vedeckí pracovníci, študenti doktorandského štúdia, študenti a pracovníci iných organizácií. Pracovníci Fakulty architektúry STU môžu vykonávať projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu a designu na základe príslušných oprávnení.

Fakulta architektúry STU zabezpečuje vyššie formy vzdelávania a výchovy odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu a designu formou celoživotného vzdelávania občanov. Na základe záverečnej skúšky obdržia absolventi kurzov doklad o absolvovaní. Fakulta architektúry STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno – spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu. V súvislosti s plnením svojich základných úloh vykonáva Fakulta architektúry STU podnikateľskú činnosti.

Štúdium na Fakulte architektúry STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  • stupeň bakalárske štúdium
  • stupeň inžinierske / magisterské štúdium
  • stupeň doktorandské štúdium
  1. stupeň: BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul “bakalár” (v skratke “Bc.”). Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia.

  1. stupeň: INŽINIERSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

je zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu, podľa doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky. Štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom v odbore Architektúra a urbanizmus sa udeľuje akademický titul “inžinier architekt” (v skratke Ing. arch.). Titul „magister umenia“ (v skratke Mgr. art.) obdržia absolventi študijného odboru Dizajn. Popri štúdiu druhého stupňa môže študent absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, čím získa pedagogickú spôsobilosť vyučovať technické predmety na všetkých typoch stredných škôl. Absolvent tohto stupňa štúdia môže pokračovať v treťom stupni štúdia.

  1. stupeň: DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 a externej 5 rokov. Absolventom sa udeľuje akademický titul “philosophiae doctor” ( v skratke “PhD.”), resp.”artis doctor” ( v skratke “ArtD.”).

Čo že je to za škola/fakulta ? Kde sídli ?

Naša fakulta je jednou z troch možností ako študovať architekúru v Bratislave – popri Vysokej škole výtvarných umení a odbore na Stavebnej fakulte – Pozemné stavby a architektúra. Odbor zahŕňa výtvarné i technické predmety, vieme teda nielen kresliť ale aj počítať statiku. Budova sídli na Námestí Slobody 19, zastávka trolejbusu č. 203 – Námestie Slobody.

Koľko sa hlási ľudí vs. koľko sa dostane

Tieto čísla sú každý rok iné. Každým rokom sa hlási iný počet ľudí. Napríklad pre akademický rok 2013/2014 prijatých na základe úspešného vykonania skúšky cca 200 študentov.

Zvládnem školu z gymnázia (umeleckej školy)?

Štúdium v prvom ročníku kladie dôraz hlavne na technické predmety ako staviteľstvo či matematika, nejde teda o čisto umelecký odbor. Prednášky a cvičenia sú však prispôsobené tak, aby ich zvládli aj študenti z umeleckých škôl. Každý budúci študent má tiež za poplatok pred prvým ročníkom možnosť návštevy kurzov matematiky a deskriptívnej geometrie.

Zaujalo ťa štúdium na Fakulte architektúry? Dole v komentároch zodpovieme akúkoľvek z Tvojich otázok. Ak si nenašiel odpoveď v predchádzajúcich  riadkoch, neváhaj nás kontaktovať.